top of page

„Vállalkozó Start Program” (KMR)

Álláskeresők és megváltozott munkaképességűek vállalkozóvá válásának támogatása

 

A Program indokoltsága és célja:

A program célja a Közép-Magyarország régió területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, álláskeresőként vagy megváltozott munkaképességűként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált jelentkezők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.

Az induló vállalkozások támogatására rendelkezésre álló forrás: 5,11 milliárd Ft.

 

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások:

 • Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a „Vállalkozó Start” Program első komponensének keretében megvalósuló vállalkozói képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és a támogatási kérelmét a vállalkozás megalapítását követően 3 hónapon belül benyújtotta.

 • A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a „Vállalkozó Start” Program első komponensének keretében jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás időszaka alatt, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti tevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel.

 • A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.

 • A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie.

 • A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.

 • A támogatott vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég lehet, amelynek bejegyzett székhelye a Közép-Magyarország régió területén (Budapesten, illetve Pest megyében) található.

 • A támogatott vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül.

 • A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az adott vállalkozás által a megalapítás óta kapott csekély összegű támogatásokról.

 

Nem támogatható

 • olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.

 • olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.

 • az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

 • olyan projekt, amely más pályázati forrásból támogatásban részesül.

 • olyan projekt, melynek megvalósítási helyszíne nem alkalmas a projekt végrehajtására.

 

Támogatható vállalkozások jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:

 • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,

 • GFO 117 – Betéti társaság.

 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó, GFO 228 – egyéni cég illetve Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók) GFO 231 – egyéni vállalkozó, GFO 117 – betéti társaság)

 

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:

 • Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá– amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási időszakban (bérköltség, vállalkozói kivét, KATA adózónak kifizetett jövedelem iv. a hatályos jogszabályok szerinti, illetve a munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével)

 • A bérköltség elszámolhatóságának szabályai:

 • Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.

 • Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.

 • A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

 • KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján a bevétel 60% minősül jövedelemnek.

 

Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és mértékük:

 • A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a - vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő támogatásban részesül:

 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, a támogatás igénybevételének és forrásának feltüntetése

 • Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével.

 • Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

 • Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).

 • A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.

 • Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).

 • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.

 • Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).

 • Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.

 • Általános vállalatirányítási tevékenység.

 

Kötelező vállalások:

 • A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.

 • A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

 

A támogatás mértéke, összege, előleg igénylés:

 • A támogatott vállalkozás által igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet.

 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

 • A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 6 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. A támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó okirat hatálybalépését követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelt, a fentiek szerint meghatározott mértékű előlegben részesül. A Kedvezményezett az utolsó időközi kifizetési igénylésében legalább egy havi személyi jellegű költségét és az arra eső százalékos átalányköltséget köteles előleg terhére elszámolni.

 • A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem fizethető ki támogatás, beleértve az előleget is.

 

További információ, és a programra történő regisztráció elérhető az alábbi linkre kattintva:

http://ofa.hu/hu/vallalkozo-start-program

bottom of page